Bijlage t.b.v. Jaarvergadering St Dorpsbelangen
Geplaatst door Jan Bos   
zondag 07 april 2019 10:19

Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen van 7 maart 2018

Aanwezig: Jan Bergsma, mevr. + dhr. Agricola, dhr. Wiggerink, dhr. Krijnen, dhr. Schuiling, mevr. Vrijs, dhr. Rozeboom, dhr. Suichies, dhr. Reinders (gemeentebelangen), mevr. Lensing (gemeentebelangen), mevr. Fokkema, mevr. + dhr. Wolf, mevr. de Bruin, dhr. Lammers, mevr. Smit, dhr. Uri, dhr. Smeenge, + het voltallige bestuur van dorpsbelangen.

 1. Opening voorzitter

De voorzitter opent de vergadering. De bedoeling is dat het een half uurtje duurt en gevolgd wordt door vuurwerk van de politieke partijen. Zes partijen zijn voor het politieke debat uitgenodigd en na de pauze aanwezig.

Vanavond wordt aanwezigen koffie en een eerste consumptie aangeboden door Dorpsbelangen. 

2. Mededelingen

- Rooster van aftreden: Marcel Temmink zou in 2018 aftreden en Jan Vreugdenhil in 2019. Dat is in onderling overleg omgewisseld.

- Verslag jaarvergadering 2017 is per abuis niet rondgestuurd.

3. Vaststelling verslag jaarvergadering 2017

Het verslag van de jaarvergadering 2017 is niet toegezonden, dus kunnen we het ook niet vaststellen. Deddie Jonathans laat een kopie rondgaan, die aanwezigen gedurende de avond kunnen lezen. Ook zal het verslag desgewenst digitaal toegestuurd worden aan de aanwezigen op de jaarvergadering, waarna zij nog kunnen reageren. Eventuele kleine aanpassingen zullen worden doorgevoerd en zonder onoverkomelijke bezwaren wordt het verslag daarna als goedgekeurd beschouwd. Het bestuur van Dorpsbelangen verontschuldigt zich voor deze gang van zaken. Aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. 

4. Jaarverslag 2017

Alle aanwezigen hebben het jaarverslag 2017 tezamen met de uitnodiging ontvangen.

Deddie licht de hoofdpunten van het jaarverslag 2017 toe. 

Thema’s waar Dorpsbelangen het afgelopen jaar mee bezig is geweest zijn onder andere:

-       Vernatting in het gebeid Geelbroek (Willie Westerhof)

Opmerking bij vernatting: Ontwikkelingen vernatting worden ondertussen door Prolander wel goed (maandelijkse update) gedeeld met Dorpsbelangen.

-       Leefbaarheid in de Broekstreek, met betrekking tot:

  1. a.Het voortbestaan van verenigingen (Marcel Temmink en Deddie Jonathans)
  2. b.De participatie van de burger bij een terugtrekkende overheid (Deddie Jonathans)
  3. c.Krimp (Willie Westerhof)

Toelichting: Mogelijkheid voor participatief onderzoek naar leefbaarheid in de Broekstreek door Hanze Hogeschool Groningen is verkend. Het wachten is op studenten die deze onderzoeksopdracht aannemen.

-       De infrastructuur rond de Broekstreek, o.a. straatmeubilair en straatverlichting (vervanging door LED-verlichting) (Jan Bos)

-       Mobiele bereikbaarheid, slechte bereikbaarheid in de Broekstreek (Marcel Temmink)

-       Digitale bereikbaarheid, aanleg glasvezel (Bert Hoving)

-       Milieu en Veiligheid (Deddie Jonathans)

  1. a.Broekstreek alert: verkenning succesvolle invoering WhatsApp-groep Broekstreekalert (Martijn Marree)
  2. b.AED-apparaten: opleiding en onderhoud (Deddie Jonathans)
  3. c.Milieu: schone Broekstreek

. Bladbakken

. Landelijke opschoondag

Het jaarverslag 2017 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd door de vergadering.

5. Verslag jaarrekening 2017 penningmeester

Jan Bos licht het financiële jaarverslag toe.

Toelichting: 

Het beginsaldo van € 6600,60 heeft te maken met de 10% reservering voor de aanschaf van nieuwe AED’s, ter vervanging van de oude (eens in de 6 jaar). Er is dus inmiddels voldoende ruimte in de begroting om nieuwe AED’s aan te schaffen. 

6. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft op de laatste dag van februari de jaarrekening doorgenomen, geconcludeerd dat de jaarrekening in orde is en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.  

7. Benoeming kascommissie aftredend lid Jacques Agricola

De zittingstermijn van Jacques Agricola is verstreken en hij verlaat de commissie. Dank voor de inzet! 

Geke Wolf blijft aan in de kascommissie, Anton Brinkman schuift door van reserve kascommissielid naar kascommissielid en Annemiek Smit treedt aan als reserve voor de kascommissie.

8. Aftredend bestuurslid Jan Vreugdenhil

Jan Vreugdenhil en Marcel Temmink zijn gelijktijdig toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelangen. Om te voorkomen dat twee mensen tegelijk aftreden is in onderling overleg besloten dat Jan Vreugdenhil vandaag aftreedt als bestuurslid van Dorpsbelangen en Marcel Temmink volgend jaar. 

Jan heeft zich de afgelopen jaren zeer betrokken getoond bij het wel en wee van de Broekstreek, maar vond het mede door zijn verhuizing naar Rolde een mooi moment om plaats te maken voor een opvolger. Dank Jan voor je geweldige inzet en kundig voorzitterschap!

Martijn Marree neemt de voorzittershamer in het bestuur over van Jan Vreugdenhil.

9. Voordracht nieuwe bestuurslid Agnes de Bruin

Er is gezocht naar een nieuw bestuurslid uit (de omgeving) Eldersloo. Om de diversiteit in het bestuur te bevorderen is in eerste instantie bovendien gezocht naar een geschikte vrouw. Het bestuur is blij met de bereidheid van Agnes de Bruin om toe te treden tot het bestuur van Dorsbelangen. De vergadering stemt in met de voordracht voor het nieuwe bestuurslid.

Welkom Agnes!

Zittingsschema bestuur: 

Naam

Gestart

Aftredend

Martijn Marree (voorzitter)

2016

2023

Marcel Temmink

2012

2019

Jan Bos (penningmeester)

2013

2020

Deddie Jonathans (secretaris)

2014

2021

Bert Hoving

2016

2022

Willie Westerhof

2017

2024

Agnes de Bruin

2018

2025

10. Rondvraag

Henk Wolf: De zwerfvuilactie staat gepland voor 24 maart, dat is echter een drukke dag vol met andere activiteiten. Voorstel om zwerfvuilactie een week naar voren te halen, naar 17 maart, wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Tot slot bedankt Martijn Marree Jan Vreugdenhil met een presentje voor zijn inzet in het bestuur, zelfs nadat Jan in Rolde is gaan wonen heeft hij werkzaamheden voor Dorpsbelangen onverminderd voortgezet. Jan wenst op zijn beurt iedereen veel succes met de voortgang. 

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.