Jaarvergadering ijsvereniging De Eendracht
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 09 januari 2019 11:43

Algemene ledenvergadering ijsvereniging De Eendracht woensdag 23 januari 2019 om 20:00 uur in Café Popken te Ekehaar. De vergadering is toegankelijk voor leden en donateurs.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering van23 januari 2018

4. Jaarverslag 2018

5. Financieel verslag penningmeester

6. Contributie 2019

7. Verslag kascommissie (Janny Hilbrands en Johan Vreugdenhil)

8. Bestuurswisseling: aftredend en niet herkiesbaar is Anton Brinkman 
Kandidaat: Jan Blok. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden.

9. Verkiezing kascommissie.

10. Actielijst

11. Rondvraag

12. Sluiting