Jaarvergadering ijsvereniging De Eendracht
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 17 januari 2018 11:32

Algemene ledenvergadering IJsvereniging De Eendracht op dinsdag  23 januari 2018 om 20:00 uur in CafĂ© Popken te Ekehaar. Leden en donateurs worden hierbij van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

AGENDA 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering woensdag 18 januari 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag penningmeester

6. Contributie 2018

7. Verslag kascommissie (Henk Stoffers en Janny Hilbrand).

8a. Bestuurswisseling: aftredend en niet herkiesbaar is Johan Vreugdenhil
Kandidaat: Geert Gils
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden.

8b. Verkiezing kascommissie.

9. Actielijst

10. Rondvraag

11. Sluiting